Bu siteye giriş yaparak Çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz. İşbu sitede; çerez olarak, sadece son giriş tarihiniz ve eğer üye olursanız oturum statünüz tutulacaktır. Bunlar dışında başka hiçbir bilgi tutulmamaktadır. Çerezler için detaylı bilgi için buraya tıklayınız.
ANLADIM

DUYURULAR

Yeni eklenen ve/veya güncellenen sayfaları görmek için buraya tıklayınız.

Güncel ödev ve test listesini görmek için buraya tıklayınız.

Sitede yapılan iyileştirmeAer ve hata düzeltmelerine ait tüm bilgilendirmeleri görmek içinburaya tıklayınız.

Baş
Udemy
Konular
Son
Konular
Dictionaryler
DizilerveDizimsiYapilar
VBAMAkro
VBAMakro Diziler ve Dizimsi Yapılar 3

Dictionary

Dizilerden sonra en çok kullanılan toplu değer saklama aracı Dictionary'lerdir. Collectionlara benzerler, onlar gibi değerleri Key/Value ikilisi şeklinde tutarlar. Gerçi Collectionlarda ikili yapı yerine tekli yapı kullanımı daha yaygındır; ikili yapı gerektiğinde çoğunlukla Dictionary kullanılır. Bu kadar çok benzerlik gösterdikleri için bu sayfa boyunca yeri geldikçe Collectionlarla olan benzerlik ve farklılıklara değinilecek, en aşağıda da genel bir karşılaştırma yapılacaktır.

Genel Bakış

Ne, nasıl, nerede

Adı üzerinde, bu yapıları bir sözlük gibi kullanırız. Mesela çeşitli kategorideki kelimeler için Türkçe-İngilizce karşılıkları şeklinde bir liste oluşturabiliriz, veya bölge kodu-bölge adı gibi lookup listeleri oluşturabiliriz.

Key, Item
---- ----
bir, one
iki, two
.......

veya
5001, Akdeniz
5002, Başkent
.....

Diğer örnekleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Key:Ürün kodu, Item:ürün açıklaması(ürün yerine şube, bölge, stok v.s birçok şey konulabilir)
 • Key:Ürün kodu, Item:ürün alış/satış fiyatı
 • Key:Ürün kodu, Item:ürün cirosu/stok adedi v.s
 • Key:Müşteri kodu, Item:Telefon no
 • Key:Kısaltma, Item:Kısaltmanın uzun/açık hali(CHP, Cumhuriyet Halk Partisi gibi)
 • vb.

Tanımlama şekilleri

Collectionlardan farklı olarak Dictionaryleri kullanmak için projemize Scripting.Runtime kütüphanesini(Library) eklemek gerekir. (Tools>References>Microsoft Scripting Runtime)

Dictionaryler, birçok object türü gibi hem Late hem Early binding şeklinde tanımlanabilirler. (Early ve Late binding hakkında detay bilgi ve birbirlerine göre avantaj/dezavantajları için buraya tıklayınız)

'Early binding olarak tanımlanırsa
Dim sayılar As New Scripting.Dictionary
'veya
Dim sayılar As Scripting.Dictionary
Set sayılar = New Scripting.Dictionary 

'Late binding olarak tanımlanırsa
Dim sayılar As Object
Set sayılar = CreateObject("Scripting.Dictionary")

Early Binding'in tek satır ve iki satır versiyonu arasındaki farkı Collectionlarda anlattığımız için burada tekrar aynı detaya girmiyorum.

Property ve Metodları

Eleman ekleme

Collectionlarda olduğu gibi eleman eklemek için Add metodu kullanılır. Dictionarylerde zorunlu olan iki parametre vardır, bunlar sırasıyla şöyledir: Key ve Item. (Collectionlarda Key opsiyoneldir)

Bunların ikisi de Variant tiptedirler, yani her değeri taşıyabilirler, buna Dictionary dahil, yani Dictionary Dictionary'si diye bir kavram teknik olarak mümkündür ve aşağıda da bir örneğini yapıyor olacağız. (Collectionlarda Key'ler string olmak zorundaydı)

Şimdi iki basit örnek yapalım, ilki sayıların Türkçe-İngilizce karşılığı, ikincisi de lookup liste olarak, bölge kodları ve bölge adları olsun.

Dim sayılar As New Scripting.Dictionary

sayılar.Add "bir", "one"
sayılar.Add "iki", "two"

Debug.Print sayılar("bir") 'one yazar

İkinci örneğimiz de şöyle:

Dim bölgeler As New Scripting.Dictionary

bölgeler.Add 5001, "Akdeniz"
bölgeler.Add 5002, "Başkent"

Debug.Print bölgeler(5001)

Key parametresi Collectionlarda olduğu gibi benzersiz bir parametre olmalıdır, yani sadece bir kere kullanılmalıdır. Collectionlarda vurgu Item'dadır, yani sözel ifade etmek gerekirse biz Item'ı depolarız ve ona istenirse Key adında bir isim veririz. Dictionarylerde ise vurgu Key'dedir, Key ile ona karşılık gelen yani onun lookup'ı olan Item birlikte depolanır.

Key de Item de Variant tipli parametrelerdir demiştik ancak Key'in bir istisnası var, dizi(array) olamaz. Item ise array dahil herşey olabilir.

Item propertysi/özelliği:Collectionlardan farklı olarak Dictionarylerde eleman eklemenin farklı bir yolu daha vardır: Doğrudan atama yöntemi(Implicit adding). Eğer Dictionary içinde olmayan bir anahtara atama yapılmaya çalışılırsa onu doğrudan eklemiş oluruz. Bunun için Item property'sini kullanırız, veya bu property düşürülerek de yazılabilir.

'madenler isimli dict içinde şuan sadece altın ve gümüş var olsun
madenler.Item("diamond")="elmas" 'madenler.Add "diamond", "elmas" ile aynı

Bu özellik, parametre olarak Key'i alır. Yani Key'i "diamond", Item'ı "elmas"tır. Mesela bu elemanda Item'ın baş harfini büyük olarak değiştirmek için şu kodu yazarız.

madenler.Item("diamond")="Elmas"
'veya kısaca
madenler("diamond")="Elmas"

ÖNEMLİ: Collectionlardaki aynı mantıkla, elemanlara ters yönden erişim mümkün değildir. Yani nasıl ki collectionlarda Key'ler uniqe'tir ve Item belirtilerek Key'e ulaşamıyorduk, dictionarylerde de Item belirterek Key'lere ulaşamayız.

Exists metodu ile "Varmı" kontrolü

Bir Key'in Dictionary'de olup olmadığını Exists metodu ile kontrol ederiz. Varsa True, yoksa False döndürür. Genel kullanımı "Eleman yoksa onu ekle" şeklindedir.

If Not dict.Exists("elma") Then dict.Add "elma", "apple"

Daha sadece olarak şöyle de diyebilirdik. Zira bu yöntemle, dictionary içinde "olmayan" bir elemanı doğrudan dictionary'ye ekliyorduk.

dict("elma")= "apple"

Ama "Varmı" kontrolünü yaptığımız sırada başka işlemler de yapmamız gerekirse Exists kullanmalıyız.

Collectionlarda doğrudan böyle bir metod yoktur. Bu işlem, hata kontrolü ile dolaylı olarak yapılmaktadır.

Items metodu

Bu metod, Dictionary içindeki tüm itemları döndürür ve bunu 0 tabanlı bir dizi olarak depolar.

meyveler=dict.Items 'elemanları diziye atadık
Debug.Print Join(meyveler,"-") 'dizideki elemanları - ile birleştirdik

Döngüyle tamamına erişebiliriz.

For Each i In dict.Items
 Debug.Print i
Next i

Herhangi bir indeksteki Item'a ulaşmak için de kullanılır.

Debug.Print dict.Items(0)

Key propertysi

Dictionary içindeki belli bir Key'in değerini değiştirmek için kullanılır.(Key'in karşılık geldiği Item'ı değil. Bunun için Item özelliğini kullanıyoruz)

dict.Add "elma", "apple"
dict.Key("elma") = "Elma"

Bu yukardaki gibi bir örnekteki tekil bir elemanı değiştirmekten ziyade tüm Key'lerin önüne sabit bir ifade eklemek gibi çoklu değişiklikler yapılması daha olasıdır, ki bunu da döngü ile yaparız.

For Each k In dict.Keys
 dict.Key(k) = "M_" & k 'tüm meyvererin önünde Meyvenin M'si ve _ kodyduk
Next k

Elemanlara erişimi ve döngü detaylarını aşağıda göreceğiz.

Dikkat:Bu özellik Write-Only olup sadece Key'in değerini değiştirmek için kullanılır, Item'ı elde etmek için kullanılmaz. Item'ı elde etmek için nasıl kullanacağımıza elemanlara erişim bölümünden bakabilirsiniz.

Keys metodu

Dictionary içindeki tüm Keyleri döndürür ve bunu 0 tabanlı bir dizi olarak depolar.

meyveler=dict.Keys
Debug.Print Join(meyveler,"-")

Herhangi bir indeksteki Key'e ulaşmak için de kullanılır.

Debug.Print dict.Keys(0) 'kısaca dict(0) da yazılabilir

Remove ve RemoveAll ile eleman çıkarma

Belirtilen key'deki elemanı çıkarmak için Remove, tüm elamanları çıkarmak için yani Dictionary'yi boşaltmak için RemoveAll metodunu kullanırız.

meyveler.Remove "elma"
meyveler.RemoveAll

Collectionlarda RemoveAll yoktu, bunun yerine tüm Collection içinde dolaşıp elemanları tek tek kaldırmak gerekiyordu veya yeni Collection atama veya Nothing ataması yapmak gibi dolaylı yollara başvuruluyordu.

NOT:Nothing ataması veya New Dictionary ataması da ilgili dictionary'nin içini boşaltır.

Set meyveler = Nothing
Set meyveler = New Dictionary

RemoveAll ve New Dictionary arasındaki ayrımı görmek için şu sayfada Pivot Tablolarla ilgili kısımda "Birden çok fieldda filtre uygulama" başlığı altındaki örneği inceleyin.

CompareMode ile küçük/büyük harf duyarlılığı

Dictionaryler default olarak küçük/büyük harf ayrımına duyarlıdır(case-sensitive'dir), yani "elma" ve "Elma" farklı olarak algılanır. Bu duyarlılığı kaldırmak için aşağıdaki kod yazılır.

Dim dict As New Dictionary
dict.CompareMode = vbTextCompare 'veya numerik değer olarak 1

'tekrar case sensitive yapmak için şöyle yazılır
dict.CompareMode = vbBinaryCompare 'veya 0

Count ile eleman saymak

Collectiondaki gibi içerdeki toplam eleman sayısını verir.

Debug.Print dict.Count

Elemenlara tekil erişim ve Dictionary içinde dolaşma

Itemlara erişim ile Key'lere erişim bazen kafa karışıtırıcı olabilmektedir. Bu kısımda bunların detaylarına değinmeye çalışacağım.

Collectionlarda olduğunun aksine Dictionary'lere doğrudan Index numarası ile ulaşılmaz, zira Index diye birşey yoktur. Hatırlayacak olursak Collectionlar sıralı bir yapıya sahipken Dictionary'lerde sıra yoktur. Sonuç olarak, Dictionary'lerde elemanlara erişim onun Key'i aracalığı ile olur, bu da ya Indexli Key belirterek ya da doğrudan Key'in kendisi(Stringse) yazılarak olmaktadır. Indexli Key ile ulaştığımız şey Key'in kendisi iken, Key'in kendisini yazarak eriştiğimiz şey ise bu Key'in lookup değeridir. Collectionlarda Index ile Item'a ulaşıyorduk, ki buna Key adı verilerek de ulaşılabilir demiştik, Dictionarylerde ise Indexli key vererek Item'a ulaşıyoruz.

Dİkkat:Key ismini Key propertysi ile kullanamayız. Zira bu property write-only'dir, yani sadece Key'in değerini değiştirmek için kullanılır.

Farkındayım, bütün bunlar şuan çok karışık geliyor olabilir. Aşağıdaki örnekler biraz daha aydınlanmanıza yarayacaktır. Biraz aşağıda tüm bunları derleyip toplayan bir örnek ve bir tablo daha göreceksiniz. Ondan sonra kendi örneklerinizi de yapınca konu iyice pekişecektir.

Dim dict As New Dictionary
dict.Add "elma", "apple"

'Tekil elemana read erişimi
Debug.Print dict("elma") 'Key'in kendisi ile Itema erişim. apple değerini verir
Debug.Print dict.Keys(0) 'Indeksli Key ile Key'e erişim. elma değerini verir 
Debug.Print dict.Key("elma") 'Hata verir. Çünkü Key propertysi write-onlydir.

'Tekil elemanlara write erişimi
dict.Key("elma")="Elma" 'Key'in değeri değişti, onun lookupı olan Itemın değil. Yani elme Elme oldu.
dict("elma")="apple" 'Itemın değerini değişti. Eleman yoksa Implicit ekleme olur. Yani elma, apple ikilisi eklenir
dict.Item("apple")="Apple" 'Item'ın değerini değiştirdik.

Aşağıda ise erişim yöntemleriyle ilgili küçük bir collection/dictionary karşılaştırması bulunuyor.

Dim col As New Collection
Dim dict As New Scripting.Dictionary

'Collection örneği
col.Add "Elma" '1.index
col.Add "Armut" '2.index
col.Add "Erik" '3.index

Debug.Print col(2) 'veya col.Item(2). Armut yazar

'Key'li Coll örneği. ilk yazılan Item, ikincisi Key'dir
col.Add "Elma", "Apple"
col.Add "Armut", "Pear"
col.Add "Erik", "Plum"

Debug.Print col("Plum") 'Erik yazar
Debug.Print col("Erik") 'Hata verir. Erişim Item'la olmaz,

'Dictionary örneği. ilk yazılan Key, ikincisi Item'dır
dict.Add "Elma", "Apple"
dict.Add "Armut", "Pear"
dict.Add "Erik", "Plum"

Debug.Print dict("Armut") 'Pear yazar
Debug.Print dict.Key("Armut") 'Hata verir. Çünkü Key özelliği Write-Only

Tüm elemanları dolaşma

Dictionary'lerin tüm elemanları dolaşmak için tüm dizimsi yapılarda olduğu gibi For Next döngülerini kullanıyoruz.

For Each döngüsünü hem Early Binding hem Late Binding için kullanabilirken, For Next döngüsünü sadece Early Binding tanımlama yapıldığında kullanabilirz.(Binding çeşitleri hakkında bilgi için tıklayınız)

Dim k As Variant
For Each k In dict.Keys
  Debug.Print k, dict(k)
Next k

For Each k In dict.Keys satırını For Each k In dict şeklinde de yazabilirdik. Yani sadece Dictionary'nin adını yazmak onun Keys propertysine bakacağız diye algılanır. Collectionlarda böyle bi yazımla Items kastedilir.

Klasik For döngüsünde ise dikkat edilecek husus, başlangıcın 0'dan başlaması, bitiş indeksinin de eleman sayısı - 1 olmasıdır.

For i=0 To dict.Count-1
  Debug.Print dict.Keys(i), dict.Items(i)
Next i

Şimdi başka bir örneğe bakalım

Dim dict As New Scripting.Dictionary

dict.Add Key:="Apple", Item:="Elma"
dict.Add Key:="Orange", Item:="Portakal"
dict.Add Key:="Plum", Item:="Erik"

'Keylerin değerini değiştirebiliyoruz, yukardaki örnekte tek elemanın değerini 
'değiştirmiştik, şimdi tüm elemaların başına "A_" koyuyoruz.
For Each k In dict.Keys
  dict.Key(k) = "A_" & k
Next k

'tüm keyler ve bunların lookup değeri olan itemları yazdırıyoruz
For Each k In dict.Keys
  Debug.Print k, dict(k)
Next k

Şimdi bi de iki kolonlu bir listeyi döngüsel olarak Dictionary'ye ekleyelim, ama eklerken Varmı diye de kontrol edelim. Bu liste, Şube kodu ve şube adından oluşan bir liste olabilir.

Dim dict As Object 'Late binding ile yaratıyoruz
Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
 
Dim anahtar, deger 'tip belirtmeye gerek yok, Varianttırlar

Do
  anahtar = ActiveCell.Value
  deger = ActiveCell.Offset(0, 1).Value

  If Not dict.Exists(anahtar) Then
    dict.Add anahtar, deger
  End If
  
  ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Loop Until IsEmpty(ActiveCell)

Debug.Print dict.Count

Key, Keys, Item ve Items birlikte kullanımı

Aşağıdaki iki örnek ile tüm bu öğrendiklerimizi pekiştirelim.

Sub foreach_in_dict()
Dim madenler As New Scripting.Dictionary

madenler.Add "gold", "altın"
madenler.Add "iron", "demir"
madenler.Item("diamond") = "elmas" 'madenler.Add "diamond", "elmas" ile aynı
madenler("cupper") = "bakır" 'üsttekinin kısa yöntemi

Debug.Print "--------sadece key---------"
For Each K In madenler.Keys 'Keys yazmasak da olur
  Debug.Print K
Next K

Debug.Print "--------sadece item---------"
For Each i In madenler.Items
  Debug.Print i
Next i

Debug.Print "------Keysden giderek ikili yazım----------"
For Each K In madenler.Keys
  Debug.Print K, madenler(K)
Next K

Debug.Print "--------Items'dan giderek ikili yazım olmaz---------"
For Each i In madenler.Items
  Debug.Print i, madenler.Item(i) 'Item belirterek key'lere ulaşılamaz
Next i

End Sub		
		

Bu örnek ise pekiştirme için çok daha kuvvetli bir örnek.

Sub key_değiştirme()
Dim iller As New Dictionary

iller.Add "01", "adana"
iller.Add "02", "adıyaman"
iller.Add "03", "afyon"

iller.Item(0) = "Adana" 'Key'i 0, Item'ı Adana olan yeni bir eleman ekler
iller.Item(0) = "İstanbul" 'Var olan bir kayıt olduğu için update yapar
iller.Items(0) = "hey" 'Items ile atama değil okuma yapılır, bu satır etkisizdir
Debug.Print iller.Item(0) 'Key'i 0 olan item okunur, yani İstanbul
Debug.Print iller.Items(0) 'Item indeksi 0 olan kayıt okunur

'iller.Key("06") = "Ankara" 'hata: olmayan bir key'e erişemeyiz
iller.Key("01") = "001" 'Key'in kendisini değiştirdik, write-only
iller.Keys(0) = "hey" 'item gibi etkisiz. keys sadece okumada kullanılr
Debug.Print iller.Keys(0) 'hey değil 001 yazar
'Debug.Print iller.Key(0) 'hata alrız, çünkü write-only

'şimdi baştan bir dolaşaım
Debug.Print "--------değişm öncesi------"
For Each K In iller.Keys
  Debug.Print K, iller(K)
Next K

'şimdi de hem keyleri hem itemları aynı anda değiştirelim
For Each K In iller.Keys
  YK = Val(K)
  iller.Key(K) = YK
  iller.Item(YK) = UCase(iller.Item(YK))
Next K

'şimdi dğeişklikleri kontrol edelim
Debug.Print "--------değişm sonrası------"
For Each K In iller.Keys
  Debug.Print K, iller(K)
Next K
End Sub	

Nihai Özet Tablo

Aşağıdaki tablo ile de yukarıdaki örnekleri bir tablo şeklinde görüyoruz.

İller isimli bir dictionary'miz olduğunu ve 01-Adana ile 33-İçel arasındaki kayıtların eklendiğini düşünün. Buna göre;

Üye Ekleme Erişim Update
Item() propertysi Olmayan kayıt key ile eklenir.Ör: Item(«34»)=«istanbul» Dict içinde bulunan bir Item, Key kullanılarak okunur. Erişilen şey Item'dır. Ör: Item(«34»)-->istanbul Dict içinde bulunan bir Item, Key kullanılarak değiştirilir. Ör:Item(«34»)=«İstanbul»
Items() metod Ekleme yapılamaz Indeks no ile erişilir. Erişilen şey Item'dır. Ör: Items(0)-->adana Etkisizdir. Update yapılamaz.
Key() propertysi
(write-only)
Ekleme yapılamaz. Kullanılırsa hata alınır Olmayan key’e erişemeyiz. Olanın ise içeriğini değiştiririz. Erişilen şey Key'dir. Update yapılamaz
Keys() metod Ekleme yapılamaz Indeks no ile erişilir. Erişilen şey Key'dir. Ör: Keys(0)--> «01» Update yapılamaz

Kıyaslamalar ve ileri örnekler

Collectionların ve Dictionarylerin karşılaştırılması

Bu iki yapının benzerlikleri, farklılıkları ve birbirine göre avantaj/dezavantajları bulunmaktadır. "Şu daha iyidir" diye doğrudan bir söylem doğru değildir. Her araçta olduğu gibi, o an ihtiyacımızı en iyi hangisi görüyorsa onu kullanmamız gerekmektedir. Ben burada bir karşılaştırma vereceğim, kararı siz verin. Tabiki benim de naçizane bazı tavsiye ve yönlendirmelerim olmayacak değil.

 • Collectionlar VBA içinde yerel olarak bulunurken, Dictionary'leri kullanmak için bunu ya reference olarak eklemeli ya da CreateObject ile Late Binding şekilde yaratmalıyız.
 • Dictioanry'lerde Key de Item da hem okunabilir hem yazılabilirdir. Ancak Collectionlarda Item'ın değerini değiştiremezsiniz, yani read-onlydir. Bunu yapmak için önce onu kaldırmalı sonra yeni değerle tekrar eklemeniz gerekir. Ayrıca Collectionlarda Keyler ne read-only ne write-onyldir, yani değer atanamadıkları gibi elde edilemezler de; sadece ilgili Item'a ulaşmada kullanılırlar.
 • Collectionlar sıralıdır, Dictionarylerde sıra yoktur. Bu yüzden Collectionlar'a indeks numarası ile erişebilirken Dictionary'lerde indeks ile erişilemez. Bununla beraber Dictionary'lerin Keys ve Items metodları bunları 0 tabanlı bir dizi olarak döndürür, yani Key ve Item'lardan oluşan bir dizi 0 indekslidir. Ancak Collectionlarda indeks 1'den başlar.
 • Her iki yapıda da elemanlarda dolaşmak için For Each yapısı kullanılır. Direkt ilgili nesnenin adı verilerek dolaşılmaya çalışıldığında, Collectionda itemlarda dolaşılırken Dictionarylerde Keylerde dolaşılır.
 • Collectionları diziye atamak için döngüsel bir yapıyı içeren birkaç satırlık koda ihtiyaç duyulurken Dictionarylerde Items ve Keys metodları bize doğrudan dizi verirler.
 • Dictionarylerde eleman eklemek için Add metoduna ek olarak implicit(üstü kapalı) ekleme yöntemi de varken, Collectionlarda yanlızca Add metodu kullanılır.
 • Dictionarylerde tüm elemanlar tek seferde(RemoveAll ile) silinebilirken Collectionlarda dolaylı yöntemler izlenir.
 • Keyler her ikisinde de benzersiz olmalıdır.
 • Keyler Dictionaryde zorunlu iken Collectionda seçimliktir.
 • Keyler Collectionlarda String olmalıyken, Dictionarylerde ise dizi dışında herşey olabilirler.
 • Dictionarylerde bir elamanın var olup olmadığı Exists metodu ile kontrol edilebilirken Collectionlarda bu kontrol için birkaç satırlık kod yazmak gerekir.
 • Collectionlar küçük/büyük harf ayrımına duyarlı değilken Dictionaryler duyarlıdır, istenirse duyarsız hale getirilebilir.
 • Genel olarak bakıldığında, Dictionaryler Collectionlara göre daha hızlıdır
  Dictionary Collection
Parametreler

İkisi de zorunlu

Sadece Item zorunlu

Vurgu

Key, Item

Item, (Key)

Erişim

Item(«key adı»)-->Item
Keys(indeks)-->Key

İndeks, Key-->Sadece item elde edilir. Key elde edilemez

Bu farkları bir kısmını küçük bir kodda inceleyelim:

Sub coll_vs_dict()
Dim dict As New Dictionary 'library
Dim coll As New Collection 'no library

dict.Add "yüz", "hundred"
coll.Add "hundred", "yüz"

Debug.Print dict.Keys(0), dict.Items(0) 'iki değer de elde edilebilir
Debug.Print coll(1), coll("yüz") 'Key yani "yüz" değeri elde edilemez

dict.Item("yüz") = 100 'key'in lookup değeri olan item'ı değiştirebiliriz
Debug.Print dict.Keys(0), dict.Items(0)
coll(1) = 100 'hata. collectionlar readonlydir, itemlar dğeiştirilemez, keylere zaten ulaşamıyoruz bile

Debug.Print dict(0) 'dictionaryde indeks yoktur
Debug.Print coll(1) 'collectionlarda indeks var ve 1'den başlar
End Sub

Büyük üstat Cpearson der ki:

Her iki obje de benzer datayı gruplamak için çok faydalıdır ancak herşey eşit olduğunda ben Dictionary kullanmayı tercih ederim.

Gerekçe olarak da yukarda belirttiğim maddelerden bazılarını dile getirmiş.

Benim de naçizane bir tavsiyem var: Eğer sadece arka arkaya birşeyler eklemek istiyorsanız ve kümeden birşeyler çıkarma veya Varmı kontrolü gibi şeyler yapmayacaksanız Collection kullanın, hem de Key'siz haliyle. Ama bir lookup değeri de olacaksa Key ve Item ikilisine yani bir Dictionary'ye ihtiyacınız var demektir.

İçiçe Dictionary(Dictionary of Dictionary)

Dizi Dizisi ve Collection Collectionı gibi Dictionarylerin de içiçe geçmiş formları vardır. Hatta yeri gelir, Dictionary of Collection, Collection of Dictionary veye Array of Collection gibi çapraz formlar da kullanmamız gerekebilir.

Benim şahsen çok ihtiyacım olmadı ancak internette bol miktarda örnek bulunmaktadır. Mesela şu sayfada hem Dictionaryler hakkında çok faydalı bilgiler hem de içiçe Dictionary dahil birçok örneği bulabilirsiniz.

Bununla birlikte gözünüzde canlanması için aşağıdaki gibi bir örnek kod yazabiliriz.

Sub dictofdict()
Dim m As New Scripting.Dictionary
Dim s As New Scripting.Dictionary
Dim dict As New Scripting.Dictionary

m.Add "elma", "apple"
m.Add "erik", "plum"

s.Add "salatalık", "cucumber"
s.Add "domates", "tomato"

dict.Add "meyveler", m
dict.Add "sebzeler", s

Debug.Print dict("meyveler")("elma") 'veya dict("meyveler").Item("elma")

End Sub

Bu arada  ilk başta kulağa sanki Dictionary of Dictionary ile çözülebilirmiş gibi gelen bir problemi ben aşağıdaki gibi Dicitonary ve 3 boyutlu dizi ile hallettim. Biraz üzerine düşününce farklı çözümler de üretilebiliyor. Mesela listenizi farklı bir formata getirip arkasından Dictionary tipli bir dizi ile de sorun çözülebilir.

Dictionary ve Dizi bir arada

Aşağıdaki gibi bir listemiz var ve bunu bir alttaki resimdeki hale getirmek istiyoruz. Bu liste hergün güncellenen bir personel dosyası ve bir alttaki hale gelmeli, yoksa burdan beslenen formüllerde hatalar olacağı gibi bölgelere giden otomatik maillerde yanlış kişilere yanlış mailler gidebilir. Böyle bir listenin hergün manuel bir şekilde işlenmesi de oldukça zahmetli olurdu. O yüzden aşağıdaki gibi bir kod yazmalıyız.

Getirmek istediğim hal ise şu. Bu hale geldikten sonra burdan beslenen birçok lookup formülü var.

İzlenecek yol:Blg ve Sgm isminde iki Dictionary tanımlarız. Bir de sicilleri atayacağımız bir dizi. Dizimiz çok boyutlu olabileceği gibi içiçe dizi şeklinde de olabilir. Ben burada çok boyutlu dizi yöntemini seçtim.

Sub dictvedizi()
Dim Blg As New Scripting.Dictionary
Dim Sgm As New Scripting.Dictionary
Dim Siciller() As String

ReDim Siciller(0 To 2, 0 To 3, 0 To 3) 'boyutlar sırayla şöyle:bölge sayısı, segment sayısı, kişi sayısı

Set alanBolge = Range(Range("a2"), Range("a2").End(xlDown))
Set alanSegment = Range(Range("c2"), Range("c2").End(xlDown))

i = 0
For Each d In alanBolge
  If Not Blg.Exists(d.Value) Then
    Blg.Add Key:=d.Value, Item:=i
    i = i + 1
  End If
Next d

k = 0
For Each d In alanSegment
  If Not Sgm.Exists(d.Value) Then
    Sgm.Add Key:=d.Value, Item:=k
    k = k + 1
  End If
Next d

'data okuma
For Each d In alanBolge
  Siciller(Blg(d.Value), Sgm(d.Offset(0, 2).Value), dolusay(Siciller, Blg(d.Value), Sgm(d.Offset(0, 2).Value)) + 1) = d.Offset(0, 1).Value
Next d

'hedefe yazma
For i = 0 To Blg.Count - 1
  Cells(i + 2, 5).Value = Blg.Keys(i)
Next i

For i = 0 To Sgm.Count - 1
  Cells(1, i + 6).Value = Sgm.Keys(i)
Next i


For x = 1 To 4
  For y = 1 To 3
    Set h = Cells(1 + y, 5 + x)
    h.Select
    h.Value = sonucgetir(Siciller, Blg(h.Offset(0, -x).Value), Sgm(h.Offset(-y, 0).Value))
  Next y
Next x


End Sub
Public Function dolusay(ByVal Data As Variant, ByVal i1 As Integer, ByVal i2 As Integer) As Integer
  Dim Count As Integer
  Count = 0
  
  For j = 0 To UBound(Data, 3) - 1
    If Len(Data(i1, i2, j)) > 0 Then
      Count = Count + 1
    End If
  Next j
  dolusay = Count
End Function
Public Function sonucgetir(ByVal Data As Variant, ByVal i1 As Integer, ByVal i2 As Integer) As String
  sonucgetir = ""
  For i = 0 To UBound(Data, 3)
    If Len(Data(i1, i2, i)) > 0 Then
      x = Data(i1, i2, i) & ";" & x
      sonucgetir = Left(x, Len(x) - 1)
    End If
  Next i
End Function

Kodu biraz inceleyin, başka türlü nasıl yapılabilrdi, onu düşünün. Şükür ki, gerek Excel'de gerek VBA'de bir işi yapmanın birden çok yolu olabilmektedir. Artık aklınıza hangisi gelirse onun üzerine yoğunlaşın.

Çeşitli örnekler

Her değer için min/maks değeri alıp depolama

Kişi isimlerinin birkaç kez geçtiği yerde herkesin en büyük satışını aldırma, herkese ait en küçük tarih buldurma gibi örnekler de dictionarylerin pratik uygulamaları arasındadır. Burdaki mantık şu şekilde işler. For döngüsü ile tüm değerler taranır ve sırayla eklenir, ancak ekeme yaplırken Exists ile "daha önce eklenmiş mi kontrolü" yapılır. Tabiki datanın ya manuel ya da kod içinde sıralanmış olması gerekir.

Aşağıdaki örnekte, belirli sicil numaralı kişlerin belirli şubelere başlama tarihleri var. Bir kişi zaman içinde bir şubeden başka şubeye tayin olabilmekte, o yüzden bazı kişilerin birden fazla satırda geçtiğini anlamak zor olmayacaktır. Biz burada bir kişinin bankaya en erken giriş tarihin bulmaya çalışacağız. Ör:35516 için 14.09.2014 tarihini bulmalıyız, 38541 için de 28.05.2015.

Kodu uzatmamak adına listeyi manuel olarak sıralayalım

Kodumuz ise aşağıdaki gibi olacaktır.

			Sub enbuyuktarih()
			Dim st As New Scripting.Dictionary
			Dim alan As Range, a As Range
			
			Set alan = Range("A2:A7")
			For Each a In alan
			  If Not st.Exists(a.Value2) Then
			    st.Add a.Value2, a.Offset(0, 2).Value
			  End If
			Next a
			
			For Each s In st
			  Debug.Print s, st(s)
			Next s
			End Sub	

Eğer ki bu ilk şubenin hangisi olduğunu da öğrenmek isteseydik farklı bişeyler daha yazmamız gerekirdi. Ben şube kodunu Collection'a ekleyerek bulma yöntemini denedim. Dizi kullanarak da çözülebilirdi.

			Sub enbuyuktarih2()
			Dim st As New Scripting.Dictionary
			Dim col As New Collection
			Dim alan As Range, a As Range
			
			Set alan = Range("A2:A7")
			For Each a In alan
			  If Not st.Exists(a.Value2) Then
			    st.Add a.Value2, a.Offset(0, 2).Value
			    col.Add a.Offset(0, 1).Value, CStr(a.Value) 'Keyler collectionlarda string olmalı
			  End If
			Next a
			
			For Each s In st
			  Debug.Print s, st(s), col(CStr(s))
			Next s
			End Sub	
				
				

Dictionary tipli bir dizi

Gerçek bir sözlük uygulaması(İngilizce dışındakiler uydurmadır :))

				Sub arraydict()
				Dim dict(2) As New Scripting.Dictionary
				dict(0).Add "ekmek", "bread" 'ingilizce
				dict(1).Add "ekmek", "brot" 'almanca
				dict(2).Add "ekmek", "brotti" 'italyanca
				'1000 satır boyunca 1000 kelimeyi okuyup atadık diyelim
				
				'almancada ekmek ne demek
				Debug.Print dict(1)("ekmek")
				End Sub

Datamızı bu şekile getirdikten sonra bu yukardaki örnekteki ve benzer örneklerdeki sorunuda bu yöntemle çözebiliriz

 • Akdeniz bölgesinin Ticari müdürü kim(diğer 3 segment müdürü de var)
 • Ankarada Patates fiyatı(diğer 10 sebze fiyatı da var)
 • Almanyada erkeklerin yaş ortalaması kaç(kadınların ortalaması da var)
 • v.s v.s

Mesela bir üstteki sicil-tarih örneğini de bu yöntemle yazabiliriz.

				Sub arraydict2()
				Dim dict(1) As New Scripting.Dictionary
				Dim alan As Range, a As Range
				
				Set alan = Range("A2:A7")
				For Each a In alan
				 If Not dict(0).Exists(a.Value2) Then 'herhangi birine bakılabilir
				  dict(0).Add a.Value, a.Offset(0, 1).Value 'şb
				  dict(1).Add a.Value, a.Offset(0, 2).Value 'tarih
				 End If
				Next a
				
				For Each s In dict(0)
				  Debug.Print s, dict(0)(s), dict(1)(s)
				Next s
				
				End Sub
				

Dictionary, Collection ve Collection Dizisi bir arada

Bu sitenin iletişim sayfasından ara ara benden destek isteyenler oluyor. Yine bir gün gelen bir mailde, aşağıdaki gibi bir talep vardı.

Parekende elektrik malzemesi satıyoruz. Satışı yapmamız için alış yapmış olmamız lazım. Bir malı x müşterisine y miktar satış yapmış isek o malın yine y miktar girişinin olması gerekiyor. Yani aynı müşteri adına aynı miktarda satış ve alış miktarı olması lazım. İşi sağlama bağlamak için E sütunundaki malzeme adını da ekledim. Fakat alınan malın satışı bir alt sütunda olacak diye bir kaide yok, herhangi bir yerde olabilir. Çünkü bu bir muhasebe çıktısının excel'e çevrilmiş hali. Normalde biz bu işi gelişmiş süzmelerle yapıyor ve tek tek satırları boyuyoruz. Bu da zaman alıyor tabii ki. Haftada birkaç çıktı aldığınızda problem oluyor. Aynı olan verileri boyamak istiyoruz. Veri yapısı şöyle: K sütünunda müşteri adı, G sütununda alış miktarı, I sütununda satış miktarı E sütununda stok ismi var. K sütununun satırlarında aynı müşteri adı varsa ve söz konusu satırlardaki alış miktarları(G sütunu satırları) satış miktarlarına(I sütunu satırları) eşitse ve E sütunundaki satır değerleri de eşitse A'dan K dahil o satır boyansın istiyorum. Koşullu biçimlendirme ile yapamadım. Buradaki amaç aynı miktarda olan mallar aynı müşteri için giriş çıkış yapmışsa o satırı boyayıp listeden elimine etmek......

İlk başta Conditional Formatting ile yapmayı denedim ancak alım ve satımın aynı olma durumu ardışık olmayan satırlarda da olabileceği için bundan vazgeçip aşağıdaki kodu hazırladım.

Sub mukerrerbul()

Dim dict As Object
Dim koll As New Collection
Dim babaKol() As Collection
Dim a As Range, s As Range
Dim i As Integer
Dim c As Variant

'babaKol collection dizisinin boyutunu buluyoruz
For Each a In Range([e2], [e2].End(xlDown))
  If Not ColdaVarmı(koll, a.Value & a.Offset(0, 2).Value & a.Offset(0, 6).Value) Then
    koll.Add a.Value & a.Offset(0, 2).Value & a.Offset(0, 6).Value
  End If
Next a

Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
'önce g'nin boyutunu berlieyelim
ReDim babaKol(koll.Count - 1)

'sonra dolu olan alımları dictionary'ye ekliyoruz
For Each a In Range([e2], [e2].End(xlDown))
  If Not dict.Exists(a.Value & a.Offset(0, 2).Value & a.Offset(0, 6).Value) And Not IsEmpty(a.Offset(0, 2)) Then
    Set babaKol(i) = New Collection
    dict.Add a.Value & a.Offset(0, 2).Value & a.Offset(0, 6).Value, babaKol(i)
    babaKol(i).Add a.Row
    i = i + 1
  ElseIf dict.Exists(a.Value & a.Offset(0, 2).Value & a.Offset(0, 6).Value) And Not IsEmpty(a.Offset(0, 2)) Then
    dict(a.Value & a.Offset(0, 2).Value & a.Offset(0, 6).Value).Add a.Row
  End If
Next a

'şimdi satımları kontrol ediyruz. varsa, hem bunu hem de bunun alım karşılığını işaretliyoruz
For Each s In Range([e2], [e2].End(xlDown))
  If dict.Exists(s.Value & s.Offset(0, 4).Value & s.Offset(0, 6).Value) Then
    'önce satımı boyayalım
    s.EntireRow.Font.Color = vbRed
    'şimdi de alımları boyayalım
    For Each c In dict(s.Value & s.Offset(0, 4).Value & s.Offset(0, 6).Value)
      Rows(c).Font.Color = vbRed
    Next c
  End If
Next s

End Sub
Function ColdaVarmı(col As Collection, kontrol As Variant) As Boolean
  On Error Resume Next
  ColdaVarmı = False
  Dim x As Variant
  For Each x In col
    If x = kontrol Then
      ColdaVarmı = True
      Exit Function
    End If
  Next x
End Function			

Şimdi elimizde neler var bi bakalım:

koll:Toplam kaç değişik benzersiz kaydımız var, bunu tutacağımız koleksiyon.
dict:Firma-Stok-alım adedinden oluşan benzersiz kayıtları tutacak dictionary. Bunun value parametresinde ise ilk başta satır numarasını gösteren bir değişken kullanmıştım ancak sonradan farkettim ki, aynı kayda ait başka mükerrer kayıtlar da olabiliyor, o yüzden tek değer içeren bir değişken yerien bi collection kullanmak gerekiyor, ancak her kayıt için de farklı bir collection kullanmam gerektiği için bunu normal bir collection yerine "collection dizisi" (babaKol) şeklinde yarattım.
Sonra dolu olan alımları dictionary'ye ekledim.
Sonrasında, satım miktarlarını bu dictionary içinde var mı diye kontrol ettim, varsa hem kendisinin olduğu satırı hem de bunun dictionaryde karşılık gelen collectiondaki satırları yani alımların olduğu satırları boyattım.

Dosyanın kendisine de buradan ulaşabilirsiniz.

TEST SORULARI

Son Sorumuz şuymuş:Bir metindeki tüm noktaları yoketmek istiyorsunuz. Hangi fonksiyonu kullanırdınız?
Soru:

A şıkkı:

B şıkkı:

C şıkkı:

D şıkkı:

Doğru Cevap Etiketler

İlişkili konuyu seç

112113

Label
* Sorulara verilen yanlış cevaplardaki esprili yorumlarım için hoşgörünüze sığınıyorum.
* Test ve Ödevlerdeki bazı detaylar burada anlatılmamış olabilir. Bunları kendiniz araştırıp bulmalısınız.
* Birden çok konuya ait içeriği olan ödevler var. Algoritmik açıdan bakıldığında o an en uygun konuya adreslenmiştir.
Dikkat! Bir soruya cevap verdikten sonra geri dönemezsiniz.
2
0
0
0

Soru No:40.
Dim dict as New Dictionary
dict.Add "alfa", "beta"
dict.Key("alfa") = "gama"
Yukarıdaki kod çalıştığında ne olur?
ÖDEVLER

3
0
Ödev No:42. Bir dizimsinin elemanlarını(dictionary ise item'ları) Immediate Window'a yazdıran bir utility prosedür yazın
Çözüme bakın(Başka türlü de çözülebilir tabi, bu benim çözümüm.)

Parametremizi, her tür dizimsi olabileceği için Variant tanımlarız. Sonrasında tipini kontrol ederiz.

Sub Dizimsiyazdır(dizimsi As Variant)
  If TypeName(dizimsi) = "Dictionary" Then
    For Each d In dizimsi.Items
      Debug.Print d
    Next d
  Else
    For Each d In dizimsi
      Debug.Print d
    Next d
  End If
  Debug.Print "-----"
End Sub
  Sub Dizimsiyazdır_test()
    Dim variantDizi As Variant
    Dim klasikDizi(2) As Integer
    Dim coll As New Collection
    Dim dict As New Dictionary
    
    variantDizi = Array(3, "r", True)
    klasikDizi(0) = 10: klasikDizi(1) = 20: klasikDizi(2) = 30
    coll.Add 3: coll.Add "selam"
    dict.Add "elma", "apple": dict.Add "armut", "pear"
    
    Dizimsiyazdır variantDizi
    Dizimsiyazdır klasikDizi
    Dizimsiyazdır coll
    Dizimsiyazdır dict
  End Sub=YORUMLAR ve SORULAR=


DEVİR UYARISI

Herkese merhaba. Hosting maliyetlerinin aşırı artması yüzünden sitemi yakın zamanda(en geç Mayıs 2023) kapatmaya karar vermiştim. Ancak, siteyi yakından takip eden bir arkadaş siteyi devralmak istemiştir. Siteyi, Mayıs ayında kendisine devir etmeye karar verdim. Üyelik bilgilerini bana güvenerek girdiğiniz için, hepsini silmiş bulunuyorum, yani mail adreslerinizi kimseyle paylaşmamış olacağım. Bilginizi rica ederim.