Bu siteye giriş yaparak Çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz. İşbu sitede; çerez olarak, sadece son giriş tarihiniz ve eğer üye olursanız oturum statünüz tutulacaktır. Bunlar dışında başka hiçbir bilgi tutulmamaktadır. Çerezler için detaylı bilgi için buraya tıklayınız.
ANLADIM

DUYURULAR

Yeni eklenen ve/veya güncellenen sayfaları görmek için buraya tıklayınız.

Güncel ödev ve test listesini görmek için buraya tıklayınız.

Sitede yapılan iyileştirmeAer ve hata düzeltmelerine ait tüm bilgilendirmeleri görmek içinburaya tıklayınız.

Baş
Udemy
Konular
Son
Konular
Collectionlar
DizilerveDizimsiYapilar
VBAMakro
VBAMakro Diziler ve Dizimsi Yapılar 2

Collectionlar

Collection'lar, Diziler gibi benzer özellikli öğeleri bir arada tutan yapılardır. Dizilerden farklı olarak, tek bir veri tipleri yoktur, yani içlerinde aynı anda hem sayı hem metin tutabilirler. Ayrıca dizilerdeki boyut yerine sayısal bir Index ile metinsel özelliği olan opsiyonel bir Key unsurlarına sahiptirler. Dizilerle daha genel bir kıyasalamayı aşağıda bulabilirsiniz.

Genel Bakış

İki tür Collection

Daha derinlere dalmadan, birkaç tanıdık Collection'dan bahsetmekte fayda var. Workbooks, Worksheets, Sheets v.s. Bunlar Excel'in yerel(built-in) collectionlarıdır. Bunlar VB6 ve VB.Net'teki Collection class'ını baz alırlar ve çok daha fazla üyeye sahiptirler, o yüzden daha kullanışlıdırlar. Bizim burada işleyeceğimiz ise Collection classının VBA uyarlaması olup, VB6/VB.Net versiyonuna göre biraz daha çelimsizdir.

Yerel collection'lar VB'nin Collection sınıfından geldikleri için yereldirler, o yüzden ayrıca tanımlanmazlar, Excel açıldığı anda otomatikman kullanılır haldedirler(Hepsi olmasa da büyük çoğunluğu).

O yüzden şöyle bir kod yazmak çok anlamsızdır.

Dim wsc As New Worksheets
For Each ws in wsc
   ......
Next ws

Onun yerine Worksheets'i doğrudan kullanırız.

For Each ws in Worksheets
   ......
Next ws

Tanımlama

Şimdi, konumuz olan Collectionlara gelecek olursak bunların tanımlaması ve kullanımı iki şekilde olabilir.

Dim col As Collection 'Tanımlandı
Set col = New Collection 'Hafızada yer ayrıldı

Başka bir tanımlama şekli de tanımlama ve yaratma işleminin tek satırda olduğu şekildir.

Dim col As New Collection 

İlk yöntem her zaman en güvenli yöntem olmakla birlikte eski bir bilgisayarınız yoksa performans sorunu yaşamayacağınızı düşünerek ikinci yöntemi de güvenle kullanabilirsiniz. Bir diğer fark da şudur: Eğer yarattığınız collection üzerinde "Nothing mi?" kontrolü yapmanız gerekiyorsa ilk yöntemde(o an sadece ilk satırı yazılmışsa) yaratılan Collection bir değer döndürmezken, yani Nothing iken, ikinci yöntemle yaratılan False döndürür. Çünkü ikinci yöntemde New diyerek atamayı da yapmış oluyoruz, ilk yöntemde ise sadece hafızada yer ayırmış olduk, henüz Collection nesnesini yaratmadık. Aşağıda bunu açıklayan bir örnek görebilirsiniz. Konuyla ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Sub newnothingcol()
  Dim col1 As Collection  
  Dim col2 As New Collection
  
  MsgBox "col1'in türü " & TypeName(col1)
  MsgBox "col2'nin türü: " & TypeName(col2)
  
  If col1 Is Nothing Then 'buraya girer
    MsgBox "col1 hiçbirşeydir"
  End If
    
  If col2 Is Nothing Then 'buraya girmez
    MsgBox "col2 hiçbirşeydir"
  End If

  Set col1 = New Collection
  MsgBox "col1'in türü: " & TypeName(col1)

End Sub

Sınıfın Üyeleri(Property ve Metodlar)

Bu sınıfın yanlızca 4 üyesi vardır. Add, Remove, Item, Count.

Üye sayısı az olduğu için bunlara tek tek bakacağız.

Add metodu ile yeni eleman eklemek

Üyelerden en sık kullanılanıdır ve ana üyedir diyebiliriz.

Add metodu default olarak, yeni elemanları en sona ekler. Bununla beraber Before/After parametresi ile belirli bir indeksten önce veya sonra da eklenebilir.

Col.Add 10 'İçerdeki elemanlar:10
Col.Add 20 'Şimdi 10, 20
Col.Add 30, Before:= 1 'Şimdi 30, 10, 20

Excel'in built-in Collectionlarında da yine bu Add metodunu kullandığımızı biliyorsunuz, aşağıdaki gibi:

Workbooks.Add
Worksheets.Add 'bunda After ve Before da kullanılabilir

Ekleme işlemi yapılırken opsiyonel bir parametre olan Key de belirtilebilir. Key'in amacı, ilgili elemana indeks yerine ismi ile de ulaşmayı sağlamaktır.

Col.Add 10, "on"

Bu parametre string bir ifadedir ve benzersiz olmalıdır. Yani Item olarak 10'u birden fazla ekleyebilrisiniz(niye yapasınız ki :)), ama bunun key'i olan "on" sadece bir kez geçmeli.

 Sub keyvaluepair()
Dim notlar As New Collection

'opsiyonel bir parametre olan Key de Add içine yazılabilir
notlar.Add 67, "Volkan" '67 value, volkan key
notlar.Add 67, "Meltem" 'item 2.kez geçiyor, hata vermez
'notlar.Add 12, "Meltem" 'key 2.kez geçiyor, hata verir

End Sub

Pratikte key kullanımı çok olmayacaktır diye tahmin ediyorum, daha çok Excelin kendi Collection'larında kullanılır. Workbook veya Worksheetlerde bunu yapıyoruz; Worksheets(1) yerine Worksheets("krediler") yazmak gibi. Bu ikili bilgi ekleme şeklinde programlama literatüründe Key-Value pair, yani Anahtar-Değer ikilisi denir. Gerçi Collectionlarda bunların eklenme şekli biraz terstir; Key-Value değil, Value-Key'dir.

Bununla birlikte, bölge kodu-bölge adı gibi bir ikili bilgiyi(Key-Value) aynı anda eklemek istiyorsanız Collection yerine Dictionary kullanmanızı öneririm. Açıkçası bana yerel collectionlarda Key kullanımı anlamlı geliyor ama Collection sınıfında bu özelliği neden koymuşlar anlayamadım, Dictionary bu ihtiyacı oldukça karşılarken!

Remove ile elemanları silmek

Eklenen elemanları çıkarmak için Remove metodunu kullanırız. Elemanın indeks numarasını(sade veya parantez içinde) veya Key'i belirtmek yeterlidir.

Sub silme()
Dim col As New Collection

col.Add 10, "on"
col.Add 20, "yirmi"
col.Add 30, "otuz"
col.Add 40, "kırk"

col.Remove 4 'indeksle
col.Remove (3) 'indeksle
col.Remove "yirmi" 'key ile
'col.Remove (10) 'hata. value ile silme yoktur

Debug.Print col.Count

End Sub	 

Collectiondaki tüm elemanları silmek yani collection'ı boşaltmak için For Next içinde Remove kullanırız.

For i = coll.Count To 1 Step -1
  coll.Remove i
Next i

Collection'ı boşaltmaya benzese de tamamen farklı şey olan iki yöntem daha vardır.

'Collection'ı yeniden tanımlamak.
Set col = New Collection 

'veya onu yoketmek.
Set col = Nothing	

Count

Belirli bir anda Collection'ımız içinde kaç eleman var bunu kontrol etmek istersek Count özelliğini kullanırız.

Debug.Print col.Count
Sub collornek()
Dim col As New Collection
col.Add 10, "on"
col.Add 20, "yirmi"

Debug.Print col.Item(2)
Debug.Print col(2)
Debug.Print col("yirmi")
Debug.Print col.Count

col.Remove "yirmi"
Debug.Print col.Count

Set col = Nothing
Debug.Print col.Count

End Sub

Elemanlara erişim

Indeks(item no) ile veya doğrudan item numarası ile elemanlara erişebiliriz. Item özelliği Collectionlar için default özellik olduğu için bunu belirtmesek de olur. Bu arada dizilerden farklı olarak Collectionlarda indeks 0'dan değil 1'den başlar. Daha önce belirttiğimiz gibi elemanlara ismiyle ulaşmak da mümkündür, tabiki eklerken Key ile eklemişsek.

Sub erişim()
Dim col As New Collection
col.Add 10, "on"
col.Add 20, "yirmi"

Debug.Print col.Item(2) '20
Debug.Print col(2) '20 
Debug.Print col("on") '10
End Sub

İlk ve Son üyeye erişmek için

Collectionlar sıralı yapılar oldukları için ilk ve son eleman özel öneme sahiptirler, en azından bazı durumlarda böyledir. İlk elemana ulaşmak basit, indeksi 1 veririz. Son elemana ulaşmak için eleman sayısını saydırır, ve bu sayıyı indeks olarak veririz.

col(1) 'ilk eleman
col(col.count) 'son eleman

Tüm elemanlar üzerinden geçmek için For döngüsü kullanırız. Klasik veya For Each.

'Klasik For
For i = 1 To coll.Count
  Debug.Print coll(i)
Next i

'For Each
For Each m In meyveler
  Debug.Print m
Next m

Farkettiyseniz elemanları sadece okuduk, yani onları çağırdık ve değerlerini ekrana yazdırdık. Onlara bi değer atamadık, değerlerini değiştirmekdik. Bunun bir sebebi var: Collectionlar read-onlydir. Yani eklediğimiz elemanların değerini değiştiremeyiz, onları sadece okuruz. Bu önemli bir dezavantaj gibi görünmekle birlikte kullanım amacına uygun kullandığımıda çok da aradığımız bir özellik değildir. Ama siz ille de değiştirilebilir bir dizi yapısı kurmak istiyorsanız, ya normal dizi ya da Dictionary kullanmalısınız.

NOT:Collectionlarla hiçbir zaman Key'i elde edemeyiz. Bu ifade, Collection'ların Readonly olmasından farklı birşeydir. Key'i elemana ulaşmak için kullanırız ama ona değer atayamayız,  değerini de elde edemyiz. Yani 1.indekste yer alan Item=10, Key="On" olan bir elemana Col(1) diyerek 10 değerine ulaşabilirken "On" değerine hiçbir şekilde ulaşamayız. "On"u sadece bu elemana ulaşırken indeksin alternatifi olarak kullanırız.

"Elemanlar arasında X var mı?" kontrolü

Collection sınıfının çok az üyeye sahip olduğunu gördük. Ve bunların arasında da başka dillerde olan Contains, Exists gibi "Var mı?" kontrolü yapacak bir metodu yok. Bunun yerine bu işi görecek bir fonksiyon yazılmaktadır.

Bu örnekte Item'ın Collection'da olup olmadığna bakıyoruz.

Function ColdaVarmı(col As Collection, kontrol As Variant) As Boolean
  On Error Resume Next
  ColdaVarmı= False
  Dim x As Variant
  For Each x In col
    If x = kontrol Then
      ColdaVarmı= True
      Exit Function
    End If
  Next
End Function

'kullanımı da şöyledir
Sub VarmıCol()
Dim sayılar As New Collection
sayılar.Add 10
sayılar.Add 20
sayılar.Add 30
 
Debug.Print ColdaVarmı(sayılar, 20) 'True döner
Debug.Print ColdaVarmı(sayılar, 40) 'False döner
End Sub

Item yerine Value değerinin olup olmadığına bakmak içinse şöyle bir fonksiyon yazabiliriz. Bu fonksiyon buradan alıntıdır. Bu daha pratiktir ve tüm collection'ı dolaşmak zorunda kalmadığı için daha hızlıdır. Ama bunu kullanabilmek için Value özelliğini kullanmanız gerekiyor. Yaptığı iş şudur. Contains'e önce doğrudan True atıyor, sonra obj değişkenine col(key) ile atama yapmaya çalışıyor, sanki varmış gibi. Eğer varsa atar ve fonksiyondan çıkar, Contains'e de en son True atandığı için True döner; obj=col(key) satırı hata alırsa, yani bu key bu Collection içinde yoksa, hata ele alma bloğunda Contains'e False atanır.

Public Function Contains(col As Collection, key As Variant) As Boolean
Dim obj As Variant
On Error GoTo err
  Contains = True
  obj = col(key)
  Exit Function
err:

  Contains = False
End Function

'kullanım şekli yukardakine benzer, sadece Value parametresi string olmak zorunda olduğu için stringe çevrilerek yazılır.

Sub VarmıCol()
'kullanımı da şöyledir
Dim sayılar As New Collection
sayılar.Add 10, CStr(10)
sayılar.Add 20, CStr(20)
sayılar.Add 30, CStr(30)

Debug.Print ColdaVarmı(sayılar, CStr(20)) 'True döner
Debug.Print ColdaVarmı(sayılar, CStr(40)) 'False döner

End Sub

Collectionları sıralama

Collection sıralama için malesef hazırda gelen bir sıralama metodu bulunmamaktadır. Bu nedenle aşağıdaki gibi bir sub prosedür yazarız. Bunu istersek Function olarak yazıp dönen değeri de atayabilirdik.

Sub ColSırala(mycol As Collection)

Dim i As Long, j As Long
Dim geçici As Variant

For i = 1 To mycol.Count - 1
  For j = i + 1 To mycol.Count
    If LCase(mycol(i)) > LCase(mycol(j)) Then 'büyük küçük harf ayrmı olmasın diye
      'küçük elemanı depolayalım
      geçici = mycol(j)
      'küçük elemanı çıkaralım
      mycol.Remove j
      'küçük elemanı büyük elemandan önceye yerleştirelim
       mycol.Add geçici, geçici, i
    End If
  Next j
Next i

End Sub

Aşağıdaki örnekle de bir collectionımızı sıralayalım.

Sub ColSıralamaÖrneği()
Dim col As New Collection

col.Add "volkan"
col.Add "meltem"
col.Add "doruk"
col.Add "doga"

Call ColSırala(col)
'Sıralama sonrasında yazıralım
For i = 1 To col.Count
  Debug.Print col(i)
Next i

End Sub

Tabi sayılardan oluşan bir collection'ı sıralamak istediğinizde yukarıdaki fonksiyonu biraz değiştirmek gerekir. Aşağıdaki değişen bloğu görebilirsiniz. İlk olarak LCase dersek sayıları metin gibi algılar ve 150yi 20'nin öncesine koyabilir, zira ilki "1" ile ikincisi "2" ile başlıyordur. Bir diğer değişiklik de Key kısmında "k" şeklinde bir prefix(önek) ekleriz, zira bu parametre String olmalıdır.

If mycol(i) > mycol(j) Then 'Lcase kullanılmaz
  geçici = mycol(j)
  mycol.Remove j
  mycol.Add geçici, "k" & geçici, i 'k prefixi eklenir
End If

Bu arada siz de Diziler konusunda gördüğümüz diğer sıralama algoritmalarını Collectionlara uyarlamaya çalışabilirsiniz.

Dizi ve Collection karşılaştırması

 • Dizilerde Index 0'dan da 1'den de başlayabilir, Collectionlarda her zaman 1'den başlar.
 • Dizilerin aksine Collectionlarda yeni eleman ekleme ve çıkarma oldukça basittir, herhangi bir boyut, index v.s belirtmeden eleman eklenebilmektedir.
 • Diziler genellikle belirli bir boyuta sahiptirler, bu ya statik dizlerdeki gibi baştan belirlenir veya dinamik dizilerdeki gibi sonradan belirlenir, her halükarda genelde dizinin boyutu sabittir. Tabiki dinamik dizilerde ReDim Preserve deyimi kullanılarak dizinin içeriği korunacak şekilde boyut artırılabilir ancak bu birkaç kez kullanılırsa verimsiz bir yöntem olur. İşte böyle durumlarda collection kullanmak daha mantıklıdır, zira collectionlarda boyut diye birşey yoktur.
 • Collectionlar, eleman sayısı artınca hantallaşır ve performans kayıpları yaşanabilir. (Binlerce elemandan bahsediyorum tabi)
 • Collectionlar read-only'dir. Yani eğer elemanları değiştirmeyi düşünüyorsanız veya en azından böyle bir ihtimal varsa Collection yerine dizi kullanmalısınız.

Genelleme yapacak olursak, boyut baştan bilinmiyor ve çok sık değişecekse Collection kullanmak gerekirken, boyut baştan (veya ilerde bi noktada) biliniyor ve sabit ise dizi kullanmak daha doğru bir yol olacaktır .

Dictionary ile karşılaştırma

Dizilerle kıyastan ziyade, Collectionları aslında Dictionary'ler ile kıyaslamak daha mantıklıdır. Dictionary'lerin çok esnek yapıları olmasına rağmen neden Collection kullanalım ki? diye soranlar için bir karşılaştırma listesi Dictionary bölümünde yer almaktadır. Buradan bakabilirsiniz.

Bir örnek

İşyerinde, sık güncelleme yaptığım bazı Access dosyalarım bulunmakta. Bilen bilir, Access dosyalarında tablolara yeni alan ekledikçe boyut büyür, üstelik eskisini silip yenisini yükleseniz bile. İçerdeki data büyümediği halde boyut büyümesini engellemek için Compact işleminin yapılması gerekir. Bunlar da büyük dosyalar için vakit alan işlemlerdir. Benim de Application konusunda ele aldığım gibi Schedule edilmiş bir sürü rutinim var. Onlardan biri de bu accessleri compact edip boyutlarını küçülten bir makro. Schedule ediyorum, çünkü neden bu iş gece olabilecekken ben PC başındayken olsun ki!

Sub accessleri_compact()
'tüm dosyaların kapalı olması lazım, çünkü exlusively açılıyor: Bu işi acceslerin içine timer koyarak hallettim
On Error Resume Next 
Dim app As Object
Dim DBler As New Collection 'dosyalara tek tek aynı işlemi yapmamak için bir collectiona atayacağız
Dim çalıştımı As Boolean
Dim IMsgFilter As Long 'ole mesajını yoketmek için. Buna takılmayın şimdi.

CoRegisterMessageFilter 0&, IMsgFilter 'ole mesajını yokediyoruz

adet = 0

Set app = CreateObject("Access.Application")

'dosya isimlerini değiştirirerek veriyorum
DBler.Add ("C:\..........accdb")
DBler.Add ("C:\..........accdb")
DBler.Add ("C:\..........accdb")
DBler.Add ("C:\..........accdb")

'şimdi de collection içinde geziniyor ve her eleman için aynı işlemi yapıyoruz
For Each d In DBler
  cmp = Left(d, Len(d) - 6) & "_cmp.accdb"
  okmi = app.CompactRepair(d, cmp, False) 'boolean döndürdüğü için böyle yapıyoruz
  
  If okmi = True Then 'başarılı şekilde compact olduysa
    If FileLen(d) = FileLen(cmp) Then 'eğer compact sonucunda dosya daha da küçülmediyse, boşuna işlem yapmaya gerek yok,
                     'sadece yeni üretilen dosyayı silelim, böylece dosyamızın son erişim tarihini de değiştirmemiş oluruz
      Kill cmp
    Else
      Kill d 'orjinal dosyayı siliyoruz
      Name cmp As d 'Kompakt edilen dosyayı orjinal ismi ile rename ediyoruz
      adet = adet + 1
    End If
  End If
  
Next d

Set app = Nothing

If adet > 0 Then
  rapor = "access compact " & adet & " out of " & DBler.Count
  alici = "12345" 'benim sicilim ve aynı zamanda mail adresim
  Call Mailat2(rapor, alici) ' bu kendime bilgi maili gönderen bi başka prosedür
End If

CoRegisterMessageFilter IMsgFilter, IMsgFilter 'ole mesjaını restore ediyoruz
Exit Sub

hata:
  CoRegisterMessageFilter IMsgFilter, IMsgFilter 'ole mesjaını restore ediyoruz
  rapor = "accesler compact"
  alici = "12345"
  Application.Run "Personal.xlsb!mailnogo", rapor, alici
End Sub	

İleri konular

Collectionları prosedürlere parametre olarak göndermek

Tıpkı dizilerde olduğu gibi Collection'ları da parametre olarak başka bir posedüre gönderebiliriz. Dizilerdeki örneği buraya da uyarlayabiliriz.

Sub colgonder()
Dim col As New Collection

col.Add "volkan"
col.Add "meltem"

Call Mesajver(col)
End Sub


Sub Mesajver(coll As Collection)
  MsgBox "Bu collectionda " & coll.Count & " adet elaman var"
End Sub	

Bu yöntemin güzel bir örneği de hemen bi alttaki kısımda yer almaktadır.

Collectionları Dizilere dönüştürme

Bazı durumlarda elde ettiğimz Collection'ı, Dizi özelliklerinden faydalanmak veya parametre olarak Dizi alan bir fonksiyonda kullanmak için diziye çevirmemiz gerekir. Aşağıdaki fonksiyon bu işi yapmaktadır.

Function CollectionToArray(col As Collection) As Variant()
  Dim arr() As Variant, i As Long, t As Variant

  'collectiondaki elemans sayısından 1 çıakrıp dizi boyutunu belirliyoruz
  ReDim arr(col.Count - 1) As Variant 
  'tüm elemanlar tek te diziye atanır
  For Each t In col
    arr(i) = t
    i = i + 1
  Next t
  CollectionToArray = arr
End Function

'Aşağıda da kullanım örneği bulunuyor
Sub TestCollectionToArray()
  Dim sayıcol As Collection, sayıdizi() as Variant
  Set sayıcol = New Collection
  sayıcol.Add 10
  sayıcol.Add 20
  sayıcol.Add 30
  sayıdizi= CollectionToArray(sayıcol)
  Debug.Print UBound(sayıdizi) '2(indeks 0dan başladığı için)
End Sub 

Collection Collectionı(İçiçe Collection)

İçiçe dizilerde böyle bir kullanım şeklinin amacını ve yöntemini görmüştük. Henüz bakmadıysanız oraya bakmanızı tavsiye ederim. Benim böyle bir kullanım şekline şimdiye kadar ihtiiyacım olmadı, ama yine de sizilerin olabilir diye aşağıya bytecomb sitesinden aldığım bir örneği koyuyorum. Sitede belirtildiği gibi, eğer içteki kümeye sık sık eleman ekleyecekseniz içiçe dizi yerine içiçe collection kullanmak daha mantıklıdır. Onun dışında pek bi kullanım farkı yok gibi görünüyor.

Dim cAnimals As New Collection 
 
' Let's add stats on the Cheetah
Dim cCheetah As New Collection
 
' Easy to add inner collections to the outer collection. Also, cCheetah refers
' to the same collection object as cAnimals(1). 
cAnimals.Add cCheetah     
 
' Easy to add items to inner collection.
' Working directly with the cCheetah collection:
For Each vMeasurment In GetMeasurements("Cheetah")
  cCheetah.Add vMeasurement
Next
 
' Working on the same collection by indexing into the outer object
For i = 1 To cAnimals.Count
  For j = 1 To cAnimals(i).Count
    cAnimals(i)(j) = cAnimals(i)(j) * dblNormalizingFactor
  Next
Next

Fonksiyonlarda dönen değer olarak

Bazen bir Colleciton'ı birkaç farklı prosedür içinde kullanmak gerekebilir. o yüzden bunu bir fonksiyon olarak yazıp, dönen değer olarak da ilgili Collection'ın gelmesini sağlayabiliriz.

Aşağıda benim işte kullandığım bir fonksiyon ve bunun kullanım örneği bulunmakta. Her ay Database şifrelerimizin süresi dolmaktadır ve bu yüzden şifrelerin aylık olarak yenilenmesi gerekmektedir. Benim SQL'lerin çoğu da Excel'e gömülü ve schedule edilmiş durumdalar. Şimdi yaklaşık 50 civarı rapor olduğunu ve bazısında birden çok connection olduğunu düşünüecek olursak toplam connection sayısı 100 civarında olduğunu söyleyebilirim. Bunların bazısı 5-10 sn'de çalışırken bazısı 10-15 dk sürebiliyor. Bunların her birinde manuel değişiklik yapmak çooooooook uzun zaman alacaktır, sadece connection sayısı çok olduğu için değil aynı zamanda her manuel değişiklik sonrasında sorguların çalışacak olması ve benim bunların bitmesini beklemem gerektiği için.

İşte bu kod ile, öncelikle dosyaları collection'a atıyorum. Bu collection'ı hem şifre değiştirmede hem de sonrasında değiştirdiğim şifrelerin hepsinin değişip değişmediğini görmek için iki kez kullanıyorum. Bu yüzden bir fonksiyona atamak daha mantıklı oldu. Dosyaları açmadan önce otomatik refresh olmasınlar diye EnableEvents=False yapıyorum, varsa protectionları geçici kaldırıyorum, bu detayları aşağıdaki koda koymadım, sadece kafanızda soru işareti olabilir diye belirtmek istedim. Kodun diğer detaylarını Connection'ları işlediğim sayfada veriyor olacağım.

'fonksiyonu çağırma ve kullanma
Sub collfunc()
	Dim files As Collection
	
	Set files = dosyacoll()
	For Each file In files
		Debug.Print file
	Next file
End Sub

'Fonksiyonun kendisi
Function dosyacoll() As Collection
Const gunlukyol As String = "…………."
Const haftalıkyol As String = "…………."
Const bbsp As String = "…………."
Const hgtakip As String = "…………."
Dim files As Collection
Dim DBtür As Byte

DBtür = Application.InputBox("DB türünü girin. Oracle 1.grup için 1, 2.grup için 2, DB2 için 3", Type:=1)


'collecitionı oluşturalım
Set files = New Collection
With files
  If DBtür = 1 Then
      .Add (hgtakip + "Miy access data.xlsb")
      'Diğer 20 küsur rapor
      '.....  
  ElseIf DBtür = 2 Then
      '10 küsur rapor
      '.....  
  ElseIf DBtür = 3 Then
      '10 küsur rapor
      '.....  
  Else
    MsgBox "yanlış DB türü girdiniz"
    Application.EnableEvents = True
    Exit Function
  End If
End With

Set dosyacoll = files

End Function

TEST SORULARI

Son Sorumuz şuymuş:Bir metindeki tüm noktaları yoketmek istiyorsunuz. Hangi fonksiyonu kullanırdınız?
Soru:

A şıkkı:

B şıkkı:

C şıkkı:

D şıkkı:

Doğru Cevap Etiketler

İlişkili konuyu seç

114259

Label
* Sorulara verilen yanlış cevaplardaki esprili yorumlarım için hoşgörünüze sığınıyorum.
* Test ve Ödevlerdeki bazı detaylar burada anlatılmamış olabilir. Bunları kendiniz araştırıp bulmalısınız.
* Birden çok konuya ait içeriği olan ödevler var. Algoritmik açıdan bakıldığında o an en uygun konuya adreslenmiştir.
Dikkat! Bir soruya cevap verdikten sonra geri dönemezsiniz.
3
0
0
0

Soru No:34. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?ÖDEVLER

0
0
ÖdevNo:... Şu an için bu konu için ödev bulunmamaktadır. İletişim menüsünden örnek ödev sorularını bana iletebilirsin.
Çözüme bakın(Başka türlü de çözülebilir tabi, bu benim çözümüm.)
=YORUMLAR ve SORULAR=


DEVİR UYARISI

Herkese merhaba. Hosting maliyetlerinin aşırı artması yüzünden sitemi yakın zamanda(en geç Mayıs 2023) kapatmaya karar vermiştim. Ancak, siteyi yakından takip eden bir arkadaş siteyi devralmak istemiştir. Siteyi, Mayıs ayında kendisine devir etmeye karar verdim. Üyelik bilgilerini bana güvenerek girdiğiniz için, hepsini silmiş bulunuyorum, yani mail adreslerinizi kimseyle paylaşmamış olacağım. Bilginizi rica ederim.